Block Summary

khối khai thác
Time Between Blocks từ phút
Bitcoins khai thác

Tóm tắt thị trường

Gia thị trương
Khối lượng thương mại
Khối lượng thương mại

Transaction Summary

Tổng chi phí giao dịch (BTC)
Số giao dịch
Tổng số lượng đầu ra (BTC)
Dự kiến ​​khối lượng giao dịch (BTC)
Dự kiến ​​khối lượng giao dịch (USD)

Chi phí khai thác mỏ

Tổng số thợ mỏ Doanh thu (USD)
% Thu được từ phí giao dịch
% Khối lượng giao dịch
Chi phí cho mỗi giao dịch (USD)

Tỷ băm và tiêu thụ điện

Khó khăn
Tỷ băm