Block Summary

บล็อกขุด
เวลาระหว่างบล็อก นาที
Bitcoins Mined

สรุปภาพรวมตลาด

ราคาตลาด
ปริมาณการค้า
ปริมาณการค้า

Transaction Summary

ค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด (BTC)
จำนวนการทำธุรกรรม
ปริมาณการส่งออกรวม (BTC)
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ (BTC)
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ (USD)

ค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองแร่

คนงานรายได้รวม (USD)
% ได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
% ของปริมาณการทำธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายต่อการทำธุรกรรม (USD)

อัตรากัญชาและการใช้ไฟฟ้า

ความยาก
อัตรากัญชา