Phân phối Hashrate Một ước lượng của phân phối hashrate giữa các hồ khai mỏ lớn nhất

Biểu đồ dưới đây cho thấy thị phần của các hồ khai thác Bitcoin phổ biến nhất. Nó chỉ nên được sử dụng như là một ước tính sơ và vì nhiều lý do sẽ không được chính xác 100%. Một phần lớn của khối Unknown không có nghĩa là một cuộc tấn công trên mạng, nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi đã không thể xác định nguồn gốc.

24 giờ - 48 giờ - 4 ngày

Khối Được biết đến.

chuyển tiếp Bằng đếm

Unknown Blocks.

chuyển tiếp Bằng đếm