Sponsored Content
區塊鏈圖表Nguồn đáng tin cậy nhất cho dữ liệu trên blockchain bitcoin.
Thống kê phổ biến
Giá thị trường
Giá thị trường bình quân bằng USD trên các sàn giao dịch bitcoin lớn.
Kích thước khối trung bình (MB)
Kích thước khối trung bình trong 24 giờ qua theo megabyte.
Giao dịch mỗi ngày
Tổng số giao dịch đã xác nhận trong 24 giờ qua.
Kích thước mempool (byte)
Tổng kích thước theo byte của các giao dịch đang chờ được xác nhận.
Thống kê tiền tệ
Tổng bitcoin lưu hành
Tổng số bitcoin được đào hiện đang lưu hành trên mạng lưới.
Giá thị trường
Giá thị trường bình quân bằng USD trên các sàn giao dịch bitcoin lớn.
Vốn hóa thị trường (USD)
Tổng giá trị USD của bitcoin đang lưu hành.
Khối lượng giao dịch chuyển đổi (USD)
Tổng giá trị khối lượng giao dịch bitcoin tính bằng USD trên các sàn giao dịch lớn.
Chi tiết khối
Kích thước chuỗi khối (MB)
Tổng kích cỡ chuỗi khối trừ đi các chỉ số cơ sở dữ liệu theo megabyte.
Kích thước khối trung bình (MB)
Kích thước khối trung bình trong 24 giờ qua theo megabyte.
Giao dịch trung bình mỗi khối
Số giao dịch trung bình trên mỗi khối trong 24 giờ qua.
Tổng Số Giao Dịch
Tổng số giao dịch trên chuỗi khối.
Thời gian xác nhận trung bình
Thời gian trung bình cho một giao dịch có phí máy đào được chấp nhận vào một khối được đào và thêm vào sổ cái công khai.
Thời gian xác nhận trung bình
The average time for a transaction with miner fees to be included in a mined block and added to the public ledger.
Thông tin đào
Tổng tỷ lệ băm (TH/giây)
Số băm tera ước tính mỗi giây mà mạng bitcoin thực hiện trong 24 giờ qua.
哈希算力分布
所有最大礦池算力分布預估數據
Hashrate Distribution Over Time
An estimation of hashrate distribution over time amongst the largest mining pools
Độ khó mạng lưới
Thước đo tương đối về độ khó để đào một khối mới cho chuỗi khối.
Doanh thu của người khai thác mỏ (USD)
Tổng giá trị của phần thưởng đồng đô la và phí giao dịch trả cho người khai thác mỏ.
Tổng số Phí giao dịch (BTC)
Tổng giá trị USD của tất cả các khoản phí giao dịch trả cho máy đào. Không bao gồm phần thưởng khối coinbase.
Tổng số phí giao dịch (USD)
Tổng giá trị USD của tất cả các khoản phí giao dịch trả cho máy đào. Không bao gồm phần thưởng khối coinbase.
Phí trên mỗi giao dịch (USD)
Phí giao dịch trung bình theo USD trên mỗi giao dịch.
交易費在總交易量中的占比
圖表顯示礦工收益在總交易量的占比。
Chi phí trên mỗi giao dịch
圖表顯示礦工收益被交易次數劃分。
Hoạng động mạng lưới
Địa chỉ duy nhất được sử dụng
Tổng số địa chỉ duy nhất được sử dụng trên chuỗi khối.
Số giao dịch được xác nhận mỗi ngày
Tổng số giao dịch được xác nhận mỗi ngày.
Tỷ lệ giao dịch mỗi giây
Số giao dịch được thêm vào mempool mỗi giây.
Giá trị đầu ra mỗi ngày
Tổng giá trị của tất cả các đầu ra giao dịch mỗi ngày. Bao gồm số xu trả lại cho người gửi do thay đổi.
Số lượng giao dịch Mempool
Tổng số giao dịch chưa được xác nhận trong mempool.
Tăng trưởng Mempool
Tỷ lệ mà mempool đang tăng mỗi giây theo byte.
Kích thước mempool (byte)
Tổng kích thước theo byte của các giao dịch đang chờ được xác nhận.
Số byte mempool trên mỗi mức phí
Trạng thái hiện tại của mempool được sắp xếp theo số byte mỗi mức phí.
Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu
Tổng số đầu ra giao dịch chưa chi tiêu hợp lệ. Không bao gồm UTXO không hợp lệ có opcode OP_RETURN
Giao dịch không bao gồm các địa chỉ phổ biến
Tổng số giao dịch, không bao gồm những giao dịch liên quan đến 100 địa chỉ phổ biến nhất của mạng lưới.
Giá trị giao dịch ước tính (BTC)
Tổng giá trị ước tính theo BTC của giao dịch trên chuỗi khối. Không bao gồm xu được trả lại do thay đổi.
Giá trị giao dịch ước tính (USD)
Tổng giá trị ước tính theo USD của giao dịch trên chuỗi khối. Không bao gồm xu được trả lại do thay đổi.
Hoạt động ví Blockchain.com
Ví Blockchain.com
Tổng số ví Blockchain.com duy nhất được tạo.
Market Signals
Market Value to Realised Value
MVRV is calculated by dividing Market Value by Realised Value. In Realised Value, BTC prices are taken at the time they last moved, instead of the current price like in Market Value
Network Value to Transactions
NVT is computed by dividing the Network Value (= Market Value) by the total transactions volume in USD over the past 24hour.
Network Value to Transactions Signal
NVTS is a more stable measure of NVT, with the denominator being the moving average over the last 90 days of NVT's denominator

You’ve thought about it, now it’s time.

Create a Wallet. Sign up for the Exchange. Buy Bitcoin in minutes.