Blockchain nghĩa là
kinh doanh

“Công nghệ sổ cái phân phối ủng hộ bitcoin... có thể thay đổi hệ thống tài chính; hãy nghĩ đến Internet trước khi có trình duyệt.”

– Viện Brookings

Sự mở rộng của công nghệ sổ cái phân phối đã được biết đến trong toàn bộ ngành này trong nhiều năm.
Vậy tại sao vẫn có quá ít hành động được thực hiện? Vì không ai biết cần bắt đầu từ đâu.

Cho đến nay.

Mở khóa giá trị của công nghệ sổ cái phân phối

Nhờ sự thống trị trên thị trường và kinh nghiệm dồi dào với việc triển khai hàng loạt, Blockchain đang mang giá trị của công nghệ sổ cái phân phối đến với các tổ chức toàn cầu hàng đầu.

Giống như những gì Blockchain đã làm cho hàng triệu cá nhân bằng ví cá nhân của mình, chúng tôi mang đến cho các tổ chức toàn cầu quyền kiểm soát, sự bảo mật và dễ sử dụng tương tự—và thay đổi cơ bản cách họ thực hiện hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu hàng đầu trong ngành

Bốn lĩnh vực nơi công nghệ chuỗi khối đang định nghĩa lại hoạt động kinh doanh thông thường:

Tốc độ thanh toán
Hiệu quả
An toàn

Bốn lĩnh vực nơi công nghệ chuỗi khối đang định nghĩa lại hoạt động kinh doanh thông thường:

Nghiên cứu hàng đầu trong ngành
Tốc độ thanh toán
Hiệu quả
An toàn