<< Trước Các khối được khai thác vào:16/08/2018 Kế tiếp >>

Chiều cao Thời gian Chuyển tiếp theo
536965 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:44:44 F2Pool
536964 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:34:25 BTC.TOP
536963 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:21:07 AntPool
536962 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:13:45 BTC.TOP
536961 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:09:35 Unknown
536960 (Chuỗi chính) 2018-08-16 01:04:41 AntPool
536959 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:57:31 ViaBTC
536958 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:55:10 SlushPool
536957 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:19:09 Unknown
536956 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:16:40 Unknown
536955 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:08:16 Unknown
536954 (Chuỗi chính) 2018-08-16 00:04:27 SlushPool