ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

f4b148b225c61d8d8c840bc339dd04da9991402026e0c9eb6a6f5b0e1b859dff 2015-10-18 14:04:12
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
1GoPg2d3o1yrpv8PTcnGevv8L6MKWayLpa 0.0001 BTC
395d50577779a37f6e30d852a145b2c7768c62724fabc28e9b31be60ddf6f103 2009-03-16 21:33:48
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1GoPg2d3o1yrpv8PTcnGevv8L6MKWayLpa 50 BTC