Fairewinds.com ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 7
ได้รับทั้งหมด 1.20011002 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 1.20011002 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)