ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

7aeebd71eaa8fa3b655f1323b944174067006b716448d6eb9e04bbc003d8b804 2015-10-18 01:46:51
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
1BPfMTLDNcs8hg3kdugmXT87UYv1Mf6BoX 0.0001 BTC
5171afa8bc054acc00d438f8c43d136aae183f2e9f8f3714c13a9eb55df9f739 2009-01-23 20:34:54
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1BPfMTLDNcs8hg3kdugmXT87UYv1Mf6BoX 50 BTC