ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 2
ได้รับทั้งหมด 50.0001 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 50.0001 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

4bead54c35b4274ec9c55f1953cf0949319e77176df3922d6f693a9021493241 2015-10-18 14:04:12
1DMB2Xt8mFPABcCLkcGZrEbGvVS1bf416u
16mXLuwwhbVJWphWLVGMUwaHF57P5PuH3d 0.0001 BTC
6180811c2257e455f11636209fc87c50cf288f8439102da95c6dda4146187174 2009-04-06 18:56:23
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)16mXLuwwhbVJWphWLVGMUwaHF57P5PuH3d 50 BTC